Štampa

Projekt za hitni odgovor na COVID-19

PROJEKT ZA HITNI ODGOVOR NA COVID-19 ZA BOSNU I HERCEGOVINU

KREDIT SVJETSKE BANKE – MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Kao odgovor na pojavu pandemije COVID-19 Grupacija Svjetske banke stavila je na raspolaganje Bosni i Hercegovini paket hitne podrške putem zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj (u daljem tekstu: IBRD) u iznosu od 36.200.000 miliona USD (ekvivalent 33.100.000 miliona EUR) kao pomoć zemlji u njenim naporima da prevenira, otkriva i reaguje na prijetnje koje je izazvala pandemija COVID-19. Ovo je novi finansijski instrument Svjetske banke koji je odobren po ubrzanoj proceduri.

Država Bosna i Hercegovina je 13. maja 2020. godine potpisala Sporazum o zajmu sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 33.100.000 EUR radi pomoći za finansiranja Hitnog projekta za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu (u daljnjem tekstu: Projekat). Supsidijarni sporazum između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine potpisan je dana 01.09.2020. godine.

Cilj Projekta je prevencija, otkrivanje i odgovor na prijetnju koju nameće pandemija COVIDa-19 u Bosni i Hercegovini. Projekt se sastoji od tri komponente:

- Komponenta 1 – Odgovor na pandemiju COVID-19 u Republici Srpskoj  
Podkomponenta 1.1: pružanje zdravstvene zaštite i jačanje zdravstvenog sistema
Podkomponenta 1.2: socijalna zaštita i pomoć

- Komponenta 2 – Odgovor na pandemiju COVID-19 u Federaciji BiH  
Podkomponenta 2.1: pružanje zdravstvene zaštite i jačanje zdravstvenog sistema
Podkomponenta 2.2: socijalna zaštita i pomoć

- Komponenta 3 – Upravljanje projektom
Podkomponenta 3.1: Republika Srpska
Podkomponenta 3.2: Federacija BiH

U okviru komponente 2 koja se odnosi na FBiH pružit će se neposredna podrška FBiH za sprječavanje dodatnih slučajeva COVID-19, a radi ograničavanja lokalnog prenosa pomoću strategija suzbijanja, kao i za sprječavanje zapadanja u siromaštvo pojedinaca i domaćinstava pogođenih pandemijom. U okviru ove komponente podržava se poboljšanje kapaciteta za otkrivanje bolesti obezbjeđenjem tehničke ekspertize, laboratorijske opreme i sistema za osiguranje brzog pronalaska slučajeva i njihovih kontakata. Projekt će također doprinijeti jačanju pripravnosti zdravstvenog sistema, poboljšanju kvaliteta medicinske njege koja se pruža pacijentima s COVID-19 i minimiziranju rizika za zdravstveno osoblje i pacijente. Njime će se omogućiti vlastima u FBiH da mobiliziraju kapacitete za odgovor na nagli porast slučajeva pomoću obučenih i dobro opremljenih najizloženijih zdravstvenih radnika, finansiranjem opreme i potrepština za jedinice za intenzivnu njegu (ICU) u odabranim bolnicama i obezbjeđivanjem lične zaštitne opreme (LZO) i materijala za kontrolu infekcija u bolnicama i ustanovama primarne zaštite.

Osim toga, pružit će se podrška za jačanje i proširenje sistema socijalne pomoći i socijalne skrbi. Aktivnosti su utvrđene kroz konsultacije s ministarstvima finansija, zdravstva i rada i socijalne politike, a navedene su u nastavku, po podkomponentama. Ograničene su na one koje zahtijevaju neposrednu i hitnu implementaciju.

U okviru podkomponente 2.1 za koju su alocirana sredstva u iznosu do 9.957.250 EUR koja se odnosi na pružanje zdravstvene zaštite i jačanje zdravstvenog sistema u FBiH finansirat će se i provoditi sljedeće:

a)    Otkrivanje slučajeva, njihovo potvrđivanje i izvještavanje, kao i pronalaženje njihovih kontakata:
-    Jačanje sistema za nadzor bolesti i javnozdravstvenih laboratorija; adekvatno opremanje javnozdravstvenih laboratorija dijagnostičkim setovima, reagensima, itd.;
-    Kombinovanje otkrivanja novih slučajeva sa aktivnim pronalaženjem kontakata, unapređenjem modula sadašnjeg informacionog sistema zdravstvenog sistema za nadzor i pronalaženje kontakata i povezivanjem pružatelja primarne zaštite na njega;
-    Podržavanje epidemiološkog ispitivanja, proširivanjem broja obučenih javnozdravstvenih radnika za poduzimanje pronalaženja kontakata i unapređenjem saradnje sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove; i
-    Pružanje na vrijeme podataka i informacija za usmjeravanje donošenja odluka i aktivnosti odgovora i ublažavanja, unapređenjem sistema i protokola za izvještavanje, analizu i širenje podataka.

b)    Jačanje zdravstvenog sistema:
-    Obuka i smjernice za zdravstvene radnike o identificiranju i liječenju COVID-19; odgovarajućem korištenju lične zaštitne opreme (LZO); nadzoru i sprječavanju širenja respiratornih infekcija u zdravstvenim ustanovama;
-    Nabavka i distribucija lične zaštitne opreme (LZO), u skladu sa smjernicama SZO-a;
-    Obezbjeđenje medicinskih potrepština, uključujući dijagnostičke setove i reagense za koronavirus;
-    Reorginazicija unutar zdravstvenih ustanova radi zadovoljavanja očekivanog porasta potražnje za bolničkim krevetima, i to naročito krevetima za intenzivnu njegu (na primjer, odlaganje neobaveznih procedura, stroga trijaža za prijem i prijevremeno otpuštanje uz kontrolu od strane osoblja za kućnu zdravstvenu njegu); uspostava specijaliziranih jedinica u odabranim bolnicama; uspostava zdravstvenih ustanova na netradicionalnim lokacijama radi pomoći u rješavanju privremenih potreba vezanih za porast broja slučajeva; i
-    Jačanje sistema za upravljanje i odlaganje medicinskog otpada, uključujući osiguravanje bezbjedne vode i osnovne sanitacije u zdravstvenim ustanovama.

U okviru podkomponente 2.2 za koju su alocirana sredstva u iznosu do 9.707.000 EUR a koja se odnosi na privremenu socijalnu podršku i novčanu pomoć za ugrožena domaćinstva i lica u FBiH:

-    Finansirat će se ciljani i vremenski ograničeni novčani transferi ugroženim domaćinstvima koja su negativno pogođena ekonomskim uticajem pandemije COVID-19, kao i socijalne usluge za socijalno ugrožena i starija lica kojima će biti potrebna zaštita i skrb. Finansiranjem će se osigurati održavanje i proširivanje davanja za postojeće i nove korisnike. Novčani transferi obezbjeđivat će se korištenjem postojećeg programa stalne socijalne pomoći (SSP), programa novčanih davanja za starija lica i lica sa invaliditetom u skladu sa relevantnim zakonima o socijalnoj zaštiti, te će biti usklađeni sa smjernicama o obezbjeđivanju jednokratnih hitnih novčanih davanja ugroženim grupama. Pored privremenih novčanih davanja koja će se obezbjeđivati kroz program stalne socijalne pomoći, starijim licima i licima sa invaliditetom koja budu ispunjavala uslove obezbijedit će se jednokratna novčana davanja. Nenovčana pomoć (kao što su paketi za osnovnu njegu i higijenu na per capita osnovi) obezbijedit će se onim ugroženim licima kojima je potrebna trajna skrb i koja borave u specijaliziranim ustanovama. Usluge socijalne skrbi (tj. kućne posjeta tamo gdje su i kada su moguće i potrebne) pružat će se preko socijalnih radnika vezanih za centre za socijalni rad i specijalizirane ustanove onim ciljnim grupama koje se nalaze u karantenama i/ili zaraženim licima koja borave u privatnim domovima ili specijaliziranim ustanovama.

Za implementaciju ovog Projekta rješenjem ministra imenovana je Jedinica za implementaciju Projekta (u daljnjem tekstu: Jedinica) koja je zadužena za implementaciju Hitnog Projekta COVID-19, te je odgovorna za upravljanje cjelokupnim Projektom uključujući i podkomponetu za zdravstvo, podkomponentu za socijalnu zaštitu, kao i komponentu Upravljanja Projektom. Za realizaciju projektnih aktivnosti podkompnente iz nadležnosti socijalne zaštite odgovoran je projektni tim Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku.

Finansijska sredstva ovog kreditnog aranžmana su postala efektivna početkom oktobra 2020. godine.

Sredstva kredita u podkomponenti Pružanje zdravstvene zaštite i jačanje zdravstvenog sistema će se koristiti isključivo za nabavku medicinske  i zaštitne opreme, laboratorijske opreme, kao i  i testova. Od potpisivanja kreditnog sporazuma, Federalno ministarstvo zdravstva putem Jedinice za implementaciju koordinira sve potrebne aktivnosti oko finaliziranja Plana nabavke potrebne medicinske i zaštitne opreme uzimajući u obzir epidemiološku situaciju, donacije iz drugih izvora, kao i potrebe zdravstvenih ustanova. Za finaliziranje plana nabavke obavljene su sve neophodne stručne konsultacije sa strukom, kantonima, uključujući i sve mikrobiološke laboratorije u FBiH koje vrše testiranje na COVID-19. Prioritet u nabavci je dat jačanju kapaciteta laboratorija u smislu jačanje uloge javnog zdravstva kroz nabavku nedostajuće laboratorijske opreme, kao i testova s pratećim potrošnim materijalom, što konačno povezuje i s glavnim ciljem Projekta.

Imajući u vidu činjenicu da je Svjetska Banka u projektnom dokumentu dala mogućnost ugovaranja sa UN agencijama za obavljanje poslova nabavki, Federalno ministarstvo zdravstva se uz saglasnost Vlade Federacije BiH odredilo da UNDP agencija provede procedure nabavke testova, medicinske i zaštitne opreme. Ovo i iz razloga što će postupak nabavke biti usklađen s procedurama Svjetske Banke kao kreditora, te će realizacija nabavke u pogledu količina i kvalitete opreme biti efikasnija.

PROJEKAT (3 MB)

Plan uključivanja interesnih strana u Projekat za hitan odgovor na COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu (1,12 MB)

Bosnia & Herzegovina Emergency COVID-19 Project Stakeholder Engagement Plan (SEP) (1,18 MB)

Štampa

Liječenje neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom

Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom objavljen je u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 59/18.

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom objavljen je u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 44/22.

Na temelju Zakona imenovano je Povjerenstvo za primjenu postupaka biomedicinski pomognute oplodnje Rješenjem federalnog ministra zdravstva broj: 02-37-1221/19 od 26.02.2019. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Sukladno članku 23. Zakona Povjerenstvo je izradilo Smjernice za liječenje neplodnosti, na koje je federalni ministar zdravstva dao suglasnost aktom broj: 01-37-4632/19 od 29.07.2019. godine.
Smjernice (9,3 MB)
Dopuna Smjernica za liječenje neplodnosti (230 KB)
Uputstvo za pohranjivanje spolnih ćelija, spolnih tkiva i embriona zbog opasnosti od neplodnosti

Povjerenstvo sudjeluje i u izradi propisa iz područja liječenja neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom.

Suglasno zakonskim osnovama, doneseni su sljedeći pravilnici koje možete preuzeti ovdje:

1. Pravilnik o bližim uvjetima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i sistema kvalitete koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove za provedbu postupaka biomedicinski pomognute oplodnje, kao i postupak verifikacije („Službene novine Federacije BiH“, broj 3/20),
2. Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca pristanka na postupak biomedicinski pomognute oplodnje, kao i obrasca izjave o povlačenju pristanka („Službene novine Federacije BiH“, broj 11/20),
3. Pravilnik o sadržaju obrasca zapisnika o uništenju spolnih stanica, spolnih tkiva, odnosno dehidriranju zametka, nakon povlačenja pristanka darivatelja („Službene novine Federacije BiH“, broj 11/20),
4. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja jedinstvenog registra ovlašćenih zdravstvenih ustanova za obavljanje postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje („Službene novine Federacije BiH“, broj 11/20),
5. Pravilnik o načinu izvještavanja o ozbiljnim štetnim događajima i ozbiljnim štetnim reakcijama, načinu vođenja evidencije i rokovima izvještavanja o ozbiljnim štetnim događajima i ozbiljnim štetnim reakcijama, kao i uspostavljanju i vođenju Jedinstvenog registra („Službene novine Federacije BiH“, broj 11/20)
6. Pravilnik o obimu prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju iz sredstava proračuna Federacije Bosne i Hercegovine, način formiranja cijene pojedinačnih postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje, kriteriji i način ugovaranja, kao i druga pitanja od značaja za provođenje biomedicinski potpomognute oplodnje ("Službene novine Federacije BiH", broj 4/23),
7. Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca za izvještavanje o broju i vrsti obavljenih postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje, o njihovoj uspješnosti, te o pohranjenim polnim ćelijama, polnim tkivima i embrionima ("Službene novine Federacije BiH", broj 4/23).

Obrasci za izvještavanje dostupni za preuzimanje:
Prilozi 1-4 (Obrasci) - hrvatski jezik
Prilozi 1-4 (Obrasci) - bosanski jezik
Prilozi 1-4 (Obrasci) - srpski jezik

Lista ovlašćenih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine za obavljanje postupaka biomedicinski pomognute oplodnje, a na temelju novog Zakona, bit će objavljena nakon verifikacije ustanova od strane Federalnog ministarstva zdravstva.

Na osnovu člana 12. Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 59/18) i člana 29. Pravilnika o bližim uvjetima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i sistema kvalitete koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove za provedbu postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje, kao i postupku verifikacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/20), Federalno ministarstvo zdravstva je, nakon provedenog postupka saglasno navedenim propisima, izdalo rješenja o ispunjavanju uvjeta za biomedicinski potpomognutu oplodnju sljedećim zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH:

1. Poliklinika "Arbor Vitae Dr Sarić", sa sjedištem u ulici Maršala Tita bb, Mostar / broj rješenja: 02-33-4886/20 od 07.12.2020./

2. Zavod za humanu reprodukciju "Dr Balić" Tuzla, sa sjedištem u ulici Aleja bosanskih vladara bb, SPK Mellain, Tuzla / broj rješenja: 02-33-4182/20 od 23.02.2021./

3. Poliklinika "Bahceci Health Services BH" Sarajevo, sa sjedištem u ulici Hamdije Kreševljakovića broj 57, Sarajevo / broj rješenja: 02-33-5073-2/20 od 20.04.2021./

4. Ginekološka poliklinika "Korak do života" Tuzla, sa sjedištem u ulici I inžinjerske brigade 55, Tuzla / broj rješenja: 02-33-4183-1/20 od 23.04.2021./

5. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika "New Life" sa sjedištem u ulici Lepenička 1, Sarajevo / broj rješenja: 02-33-4184/20 od 14.10.2021./

6. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika "Bona Dea IVF & Woman Health Center" Sarajevo, sa sjedištem u ulici Tešanjska 24a, Sarajevo / broj rješenja: 02-33-4867/20 od 22.10.2020./

7. Javna zdravstvena ustanova Kantonalna bolnica Zenica / Odjel za humanu reprodukciju, menopauzu i estetsku ginekološku endokrinologiju, sa sjedištem u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 4, Sarajevo / broj rješenja: 02-33-5649/20 od 01.11.2021./

8. Privatna zdravstvena ustanova Specijalna bolnica "PLAVA MEDICAL GROUP" sa Poliklinikom Tuzla, sa sjedištem u ulici Mihajla i Živka Crnogorčevića do broja 10, Tuzla / broj rješenja: 02-33-6512-4/21 od 14.07.2022./

9. Privatna zdravstvena ustanova "Zavod za ginekologiju, perinatologiju i neplodnost Dr Mehmedbašić" Sarajevo, sa sjedištem u ulici Grbavička 6a, Sarajevo / broj rješenja: 05-33-1494/22 od 30.09.2022./

 

Štampa

Voditelji psihosocijalnog tretmana

„Psihosocijalni tretman počinitelja rodno zasnovanog nasilja,
uključujuči nasilje u porodici/obitelji

Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici („Službene novine Federacije BiH“, broj 20/13) propisano je da nasilje u porodici postoji ukoliko postoji osnov sumnje da su učinjene radnje, kojim član porodice nanosi fizičku, psihičku ili seksualnu bol ili patnju i/ili ekonomsku štetu, kao i prijetnje koje izazivaju strah od fizičkog, psihičkog ili seksualnog nasilja i/ili ekonomske štete kod drugog člana porodice.

Zakon definira sistem za zaštitu žrtava, ali i obavezu nadležnim tijelima da provode zaštitne mjere koje se izriču počiniteljima nasilja. Svrha zaštitnih mjera je osiguravanje nužne zaštite zdravlja i sigurnosti osoba izloženih nasilju, sprečavanje nasilja u porodici, te poduzimanje efikasnih mjera preodgoja i liječenja nasilnih osoba.

Između ostalog, Zakon utvđuje zaštitnu mjeru obaveznog psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u porodici, a koja se provodi, uglavnom, u centrima za mentalno zdravlje u zajednici koji su organizirani u okviru domova zdravlja.

Na osnovu Zakona donesen je Pravilnik o načinu i mjestu provedbe zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji (“Službene novine Federacije BiH”, broj 63/17).

U saradnji sa UNFPA, Federalno ministarstvo zdravstva je objavilo niz publikacija o rodno zasnovanom nasilju, među kojima su i dvije koje se odnose na rad sa počiniteljima nasilja.

Publikaciju: Psihosocijalni tretman počinitelja rodno zasnovanog nasilja – Modul za obuku možete preuzeti OVDJE.

Publikaciju: Obuka trenera za psihosocijalni tretman počinitelja rodno zasnovanog nasilja – Priručnik za obuku možete preuzeti OVDJE.

Da bi se ova zaštitna mjera uspješno provodila, uposleni u zdravstvenim ustanovama treba da završe posebne edukacije/obuke, jer rad sa počiniteljima nasilja zahtjeva specifična stručnja znanja i vještine.

U Federaciji Bosne i Hercegovine, u određenim centrima za mentalno zdravlje u zajednici, uposleni su stručnjaci sa završenom edukacijom iz ove oblasti, i to: CMZ Tuzla, CMZ Vitez, CMZ Ključ, CMZ Kakanj, CMZ Mostar, CMZ Široki Brijeg, CMZ Bihać, CMZ Ljubuški i CMZ Novi Grad Sarajevo“.
_____________________________________________________________________________________________________

 

 

Štampa

Federalne liste lijekova

LISTA LIJEKOVA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

S ciljem usklađivanja cijena lijekova utvrđenih Odlukom o Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 106/21) sa referentnim cijenama lijekova koje objavljuje Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine sukladno odredbama Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 3/17) izvršeno je usuglašavanje sa cijenama lijekova objavljenim na stranici Agencije 01.07.2022. godine i korekcijama objavljenih cijena uzimajući u obzir obveze iz članka XII Odluke.

Temeljem članka 5. stavak (2) Zakona o lijekovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 109/12), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 334. sjednici, održanoj 13.10.2022. godine, donijela je Odluku o izmjeni Odluke o listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/22).

Ovom Odlukom utvrđuje se Lista lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federalna lista lijekova), kao i cijene lijekova na Federalnoj listi lijekova.

Odluka o Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja (A i B lista)
Odluka o dopunama Odluke o Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

Napomena: Federalna lista lijekova sadrži generičke nazive lijekova i temeljem ove liste se usaglašavaju kantonalne pozitivne liste lijekova, koje pored generičkih sadrže i zaštićene nazive lijekova. Prilikom usaglašavanja pozitivnih listi lijekova kantona sa Federalnom listom lijekova, kantoni su slobodni u odabiru zaštićenih naziva lijeka, ali onih proizvođača lijekova koji ispunjavaju predviđene kriterije utvrđene člankom 9 Zakona o lijekovima, kao i federalnom Odlukom. To znači da Federalna  lista lijekova predstavlja osnovu na temelju koje svako kantonalno ministarstvo zdravstva izrađuje pozitivnu listu lijekova kantona i istu dostavlja na usvajanje vladama kantona.

S tim u vezi, napominjemo da za informacije koji generički ili zaštićeni nazivi lijekova se nalaze na kantonalnim pozitivnim listama lijekova, odnosno koje lijekove možete dobiti na recept, bez ili sa participacijom, treba da se obratite matičnom kantonalnom ministarstvu zdravstva odnosno kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja.

Ističemo da cijene navedene na Federalnoj listi lijekova ne podrazumijevaju konačne cijene za koje se lijek može kupiti u ljekarni u slučaju da lijek tog generičkog naziva ne bude uvršten na pozitivnu listu lijekova kantona.


 

LISTA LIJEKOVA FONDA SOLIDARNOSTI

Temeljem članka 44. stavak (1) Zakona o ljekarničkoj djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 184. sjednici održanoj 27.06.2019. godine, donijela je Odluku o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovom odlukom utvrđuje se Lista lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, a koja se financira sredstvima fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine.

Odluke o Listi lijekova federalnog fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine objavljena je u „Službenim novinama Federacije BiH“ broj 47/19 od 05.07.2019. godine.

Lista lijekova federalnog fonda solidarnosti FBiH („Službene novine FBiH“, broj 47/19) (296 KB)LISTA LIJEKOVA U BOLNIČKOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Temeljem članka 5. stavak (2) Zakona o lijekovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 109/12), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 318. sjednici, održanoj 09.06.2022. godine, donijela je Odluku o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine.

Odluka o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH", broj 47/22) (181 KB)

Lista lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH ("Službene novine FBiH", broj 47/22) (476 KB)

______________________________________________________________________________

Novo obavještenje proizvođačima lijekova i njihovim zastupnicima

Obavještavamo proizvođače lijekova i njihove zastupnike da je rok za predaju dokumentacije za  reviziju Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH i reviziju liste lijekova Fonda solidarnosti Federacije BiH produžen do 01.05.2023.

_______________________________________________________________________________________

Obavještenje proizvođačima lijekova i njihovim zastupnicima: revizija Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH

Obavještavamo proizvođače lijekova i njihove zastupnike da je do 17.03.2023. godine na protokol Federalnog ministarstva zdravstva potrebno dostaviti dokumentaciju sukladno čl. 18. i 19. Pravilnika o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade listi lijekova u Federaciji Bosne i Hercegovine, načinu stavljanja i skidanja lijekova s listi lijekova, obvezama ministarstava zdravstva, zavoda zdravstvenog osiguranja, te proizvođača i prometnika lijekova uvrštenih na liste lijekova, kao i korištenje lijekova (“Službene novine Federacije BiH” broj 45/13) u cilju pokretanja aktivnosti revizije listi lijekova u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Do naznačenog roka potrebno je dostaviti i eventualne prijedloge i sugestije za lijekove koji se već nalaze na listama lijekova u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Dokumentacija koja se dostavi na protokol Ministarstva nakon navedenog roka bit će razmotrena u okviru prve naredne revizije listi lijekova.

Obavještenje proizvođačima lijekova i njihovim zastupnicima: revizija liste lijekova Fonda solidarnosti Federacije BiH

Obavještavamo proizvođače lijekova i njihove zastupnike da je do 17.03.2023. godine na protokol Federalnog ministarstva zdravstva potrebno dostaviti dokumentaciju u skladu s članom 13. Pravilnika o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade liste lijekova fonda solidarnosti, kao i korištenje lijekova sa Liste lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj  36/11) u cilju pokretanja aktivnosti revizije liste lijekova Fonda solidarnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Do naznačenog roka potrebno je dostaviti i eventualne prijedloge i sugestije za lijekove koji se već nalaze na listi lijekova fonda solidarnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Dokumentacija koja se dostavi na protokol Ministarstva nakon navedenog roka bit će razmotrena u okviru prve naredne revizije liste lijekova Fonda solidarnosti.


 

 

Štampa

Projekat smanjenja faktora zdravstvenih rizika

Osnovne informacije

Entitetska ministarstva zdravstva u saradnji Zavodom/Institutom za javno zdravstvo i Svjetskom bankom su tokom 2016/2017. godine pripremali Projekat smanjenja faktora rizika za zdravlje u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Projekat). Projekat finansira Vlada Švicarske putem Švicarske agencije za razvoj i saradnju, a nadzire Svjetska banka.

Osnovni cilj Projekta je smanjenje vodećih faktora rizika za zdravlje stanovništva od nezaraznih bolesti kroz unapređenje kontrole duhana i alkohola, te programa ishrane i fizičke aktivnosti u odabranim lokalnim zajednicama

Projektom će na području Federacije BiH upravljati, administrirati i koordinirati Sektor za realizaciju projekata Federalnog ministarstva zdravstva, a trebao bi trajati do kraja 2018. godine.

Projekat se odnosi na aktivnosti vezane za socijalnu mobilizaciju, zagovaranje i medijske kampanje, intervencije i praćenje i evaluaciju provedenih intervencija usmjerenih ka stanovništvu u odabranim lokalnim zajednicama (Mostar i Zenica). Proces ratifikacije Grant sporazuma je u toku, te se očekuje da će sredstva namijenjena za realizaciju ovih projektnih aktivnosti biti uskoro operativna.

Tokom pripremne faze Projekta, Svjetska banka je angažirala tim stručnjaka koji je zajedno sa projektnim timom Federalnog ministarstva zdravstva u nekoliko navrata obišao gradske uprave Zenice i Mostara uključujući i druge institucije i ustanove (ministarstva obrazovanja i zdravstva, pedagoški zavodi, zavodi za javno zdravstvo, vrtići, osnovne i srednje škole, domovi zdravlja, nevladine organizacije).

Glavni ciljevi posjete bili su:

• Definiranje obima rada i dizajna aktivnosti u lokalnim zajednicama;
• Definiranje implementacijskih aranžmana, s posebnim naglaskom na vlasništvo i održivost programa koji će biti isporučeni na nivou lokalne zajednice;
• Upoznavanje sa trenutnim stanjem, prethodnim iskustvima i kapacitetima ključnih aktera u realizaciji preventivnih programa u oblasti ishrane i fizičke aktivnosti, te prevencije pušenja i upotrebe alkohola i definiranje primjera dobrih praksi koji će utjecati na reviziju postojećih ili razvoj novih programa u ovoj oblasti.

Na temelju smjernica stručnog tima Svjetske banke (u oblastima zagovaranja, mobilizacije zajednice, edukacije/intervencije, i monitoringa i evaluacije) projektni tim Federalnog ministarstva zdravstva je finalizirao projektne zadatke na temelju kojih se planira postupak nabavke usluga vezanih za iste.

Detaljne projektne aktivnosti vezane za gore navedene oblasti opisane su u projektnim zadacima.


 RHRF Project ToR Advocacy (297 KB)
 RHRF TOR Zagovaranje (390 KB)


 RHRF Project ToR Education and Intervention (340)
 RHRF TOR Edukacija (396)


 RHRF Project ToR Mobilization (366)
 RHRF TOR Mobilizacija (451)


 RHRF Project ToR Monitoring and Evaluation (292)
 RHRF TOR Monitoring i evaluacija (348)