Štampa

Liječenje neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom

.

Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom objavljen je u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 59/18.

Na temelju Zakona imenovano je Povjerenstvo za primjenu postupaka biomedicinski pomognute oplodnje Rješenjem federalnog ministra zdravstva broj: 02-37-1221/19 od 26.02.2019. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Sukladno članku 23. Zakona Povjerenstvo je izradilo Smjernice za liječenje neplodnosti, na koje je federalni ministar zdravstva dao suglasnost aktom broj: 01-37-4632/19 od 29.07.2019. godine.
Smjernice (9,3 MB)

Povjerenstvo sudjeluje i u izradi propisa iz područja liječenja neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom.

Suglasno zakonskim osnovama, doneseni su sljedeći pravilnici koje možete preuzeti ovdje:

1. Pravilnik o bližim uvjetima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i sistema kvalitete koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove za provedbu postupaka biomedicinski pomognute oplodnje, kao i postupak verifikacije („Službene novine Federacije BiH“, broj 3/20),
2. Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca za izviještavanje o broju i vrsti obavljenih postupaka biomedicinski pomognute oplodnje, o njihovoj uspješnosti, te o pohranjenim spolnim stanicama, spolnim tkivima i zametcima („Službene novine Federacije BiH“, broj 11/20),
3. Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca pristanka na postupak biomedicinski pomognute oplodnje, kao i obrasca izjave o povlačenju pristanka („Službene novine Federacije BiH“, broj 11/20),
4. Pravilnik o sadržaju obrasca zapisnika o uništenju spolnih stanica, spolnih tkiva, odnosno dehidriranju zametka, nakon povlačenja pristanka darivatelja („Službene novine Federacije BiH“, broj 11/20),
5. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja jedinstvenog registra ovlašćenih zdravstvenih ustanova za obavljanje postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje („Službene novine Federacije BiH“, broj 11/20),
6. Pravilnik o načinu izvještavanja o ozbiljnim štetnim događajima i ozbiljnim štetnim reakcijama, načinu vođenja evidencije i rokovima izvještavanja o ozbiljnim štetnim događajima i ozbiljnim štetnim reakcijama, kao i uspostavljanju i vođenju Jedinstvenog registra („Službene novine Federacije BiH“, broj 11/20)
7. Pravilnik o opsegu prava na biomedicinski pomognutu oplodnju na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja i načinu formiranja cijene pojedinačnih postupaka biomedicinski pomognute oplodnje ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/20)
Lista ovlašćenih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine za obavljanje postupaka biomedicinski pomognute oplodnje, a na temelju novog Zakona, bit će objavljena nakon verifikacije ustanova od strane Federalnog ministarstva zdravstva.

Na osnovu člana 12. Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 59/18) i člana 29. Pravilnika o bližim uvjetima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i sistema kvalitete koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove za provedbu postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje, kao i postupku verifikacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/20), Federalno ministarstvo zdravstva je, nakon provedenog postupka saglasno navedenim propisima, izdalo rješenja o ispunjavanju uvjeta za biomedicinski potpomognutu oplodnju sljedećim zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH:

1. Poliklinika "Arbor Vitae Dr Sarić", sa sjedištem u ulici Maršala Tita bb, Mostar / broj rješenja: 02-33-4886/20 od 07.12.2020./

2. Zavod za humanu reprodukciju "Dr Balić" Tuzla, sa sjedištem u ulici Alekse Šantića 8, Tuzla / broj rješenja: 02-33-4182/20 od 23.02.2021./

3. Poliklinika "Bahceci Health Services BH" Sarajevo, sa sjedištem u ulici Hamdije Kreševljakovića broj 57, Sarajevo / broj rješenja: 02-33-5073-2/20 od 20.04.2021./

4. Ginekološka poliklinika "Korak do života" Tuzla, sa sjedištem u ulici I inžinjerske brigade 55, Tuzla / broj rješenja: 02-33-4183-1/20 od 23.04.2021./

5. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika "New Life" sa sjedištem u ulici Lepenička 1, Sarajevo / broj rješenja: 02-33-4184/20 od 21.10.2021./