Štampa

Javni oglas za izbor članova Stručne komisije FMZ za provjeru ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih uvjeta softverskih rješenja po zahtjevu ponuđača

.

Na osnovu člana 8. stav 1.Pravilnika o definiciji arhitekture zdravstveno-informacionog sistema primarne zdravstvene zaštite ("Službene novine Federacije BiH", broj 82/13)...

... Federalno ministarstvo zdravstva raspisuje Javni oglas za izbor članova Stručne komisije Federalnogministarstva zdravstva za provjeru ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih uvjeta softverskih rješenja po zahtjevu ponuđača.

TEKST JAVNOG OGLASA