Štampa

Projekt za hitni odgovor na COVID-19

.

PROJEKT ZA HITNI ODGOVOR NA COVID-19 ZA BOSNU I HERCEGOVINU

KREDIT SVJETSKE BANKE – MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Kao odgovor na pojavu pandemije COVID-19 Grupacija Svjetske banke stavila je na raspolaganje Bosni i Hercegovini paket hitne podrške putem zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj (u daljem tekstu: IBRD) u iznosu od 36.200.000 miliona USD (ekvivalent 33.100.000 miliona EUR) kao pomoć zemlji u njenim naporima da prevenira, otkriva i reaguje na prijetnje koje je izazvala pandemija COVID-19. Ovo je novi finansijski instrument Svjetske banke koji je odobren po ubrzanoj proceduri.

Država Bosna i Hercegovina je 13. maja 2020. godine potpisala Sporazum o zajmu sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 33.100.000 EUR radi pomoći za finansiranja Hitnog projekta za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu (u daljnjem tekstu: Projekat). Supsidijarni sporazum između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine potpisan je dana 01.09.2020. godine.

Cilj Projekta je prevencija, otkrivanje i odgovor na prijetnju koju nameće pandemija COVIDa-19 u Bosni i Hercegovini. Projekt se sastoji od tri komponente:

- Komponenta 1 – Odgovor na pandemiju COVID-19 u Republici Srpskoj  
Podkomponenta 1.1: pružanje zdravstvene zaštite i jačanje zdravstvenog sistema
Podkomponenta 1.2: socijalna zaštita i pomoć

- Komponenta 2 – Odgovor na pandemiju COVID-19 u Federaciji BiH  
Podkomponenta 2.1: pružanje zdravstvene zaštite i jačanje zdravstvenog sistema
Podkomponenta 2.2: socijalna zaštita i pomoć

- Komponenta 3 – Upravljanje projektom
Podkomponenta 3.1: Republika Srpska
Podkomponenta 3.2: Federacija BiH

U okviru komponente 2 koja se odnosi na FBiH pružit će se neposredna podrška FBiH za sprječavanje dodatnih slučajeva COVID-19, a radi ograničavanja lokalnog prenosa pomoću strategija suzbijanja, kao i za sprječavanje zapadanja u siromaštvo pojedinaca i domaćinstava pogođenih pandemijom. U okviru ove komponente podržava se poboljšanje kapaciteta za otkrivanje bolesti obezbjeđenjem tehničke ekspertize, laboratorijske opreme i sistema za osiguranje brzog pronalaska slučajeva i njihovih kontakata. Projekt će također doprinijeti jačanju pripravnosti zdravstvenog sistema, poboljšanju kvaliteta medicinske njege koja se pruža pacijentima s COVID-19 i minimiziranju rizika za zdravstveno osoblje i pacijente. Njime će se omogućiti vlastima u FBiH da mobiliziraju kapacitete za odgovor na nagli porast slučajeva pomoću obučenih i dobro opremljenih najizloženijih zdravstvenih radnika, finansiranjem opreme i potrepština za jedinice za intenzivnu njegu (ICU) u odabranim bolnicama i obezbjeđivanjem lične zaštitne opreme (LZO) i materijala za kontrolu infekcija u bolnicama i ustanovama primarne zaštite.

Osim toga, pružit će se podrška za jačanje i proširenje sistema socijalne pomoći i socijalne skrbi. Aktivnosti su utvrđene kroz konsultacije s ministarstvima finansija, zdravstva i rada i socijalne politike, a navedene su u nastavku, po podkomponentama. Ograničene su na one koje zahtijevaju neposrednu i hitnu implementaciju.

U okviru podkomponente 2.1 za koju su alocirana sredstva u iznosu do 9.957.250 EUR koja se odnosi na pružanje zdravstvene zaštite i jačanje zdravstvenog sistema u FBiH finansirat će se i provoditi sljedeće:

a)    Otkrivanje slučajeva, njihovo potvrđivanje i izvještavanje, kao i pronalaženje njihovih kontakata:
-    Jačanje sistema za nadzor bolesti i javnozdravstvenih laboratorija; adekvatno opremanje javnozdravstvenih laboratorija dijagnostičkim setovima, reagensima, itd.;
-    Kombinovanje otkrivanja novih slučajeva sa aktivnim pronalaženjem kontakata, unapređenjem modula sadašnjeg informacionog sistema zdravstvenog sistema za nadzor i pronalaženje kontakata i povezivanjem pružatelja primarne zaštite na njega;
-    Podržavanje epidemiološkog ispitivanja, proširivanjem broja obučenih javnozdravstvenih radnika za poduzimanje pronalaženja kontakata i unapređenjem saradnje sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove; i
-    Pružanje na vrijeme podataka i informacija za usmjeravanje donošenja odluka i aktivnosti odgovora i ublažavanja, unapređenjem sistema i protokola za izvještavanje, analizu i širenje podataka.

b)    Jačanje zdravstvenog sistema:
-    Obuka i smjernice za zdravstvene radnike o identificiranju i liječenju COVID-19; odgovarajućem korištenju lične zaštitne opreme (LZO); nadzoru i sprječavanju širenja respiratornih infekcija u zdravstvenim ustanovama;
-    Nabavka i distribucija lične zaštitne opreme (LZO), u skladu sa smjernicama SZO-a;
-    Obezbjeđenje medicinskih potrepština, uključujući dijagnostičke setove i reagense za koronavirus;
-    Reorginazicija unutar zdravstvenih ustanova radi zadovoljavanja očekivanog porasta potražnje za bolničkim krevetima, i to naročito krevetima za intenzivnu njegu (na primjer, odlaganje neobaveznih procedura, stroga trijaža za prijem i prijevremeno otpuštanje uz kontrolu od strane osoblja za kućnu zdravstvenu njegu); uspostava specijaliziranih jedinica u odabranim bolnicama; uspostava zdravstvenih ustanova na netradicionalnim lokacijama radi pomoći u rješavanju privremenih potreba vezanih za porast broja slučajeva; i
-    Jačanje sistema za upravljanje i odlaganje medicinskog otpada, uključujući osiguravanje bezbjedne vode i osnovne sanitacije u zdravstvenim ustanovama.

U okviru podkomponente 2.2 za koju su alocirana sredstva u iznosu do 9.707.000 EUR a koja se odnosi na privremenu socijalnu podršku i novčanu pomoć za ugrožena domaćinstva i lica u FBiH:

-    Finansirat će se ciljani i vremenski ograničeni novčani transferi ugroženim domaćinstvima koja su negativno pogođena ekonomskim uticajem pandemije COVID-19, kao i socijalne usluge za socijalno ugrožena i starija lica kojima će biti potrebna zaštita i skrb. Finansiranjem će se osigurati održavanje i proširivanje davanja za postojeće i nove korisnike. Novčani transferi obezbjeđivat će se korištenjem postojećeg programa stalne socijalne pomoći (SSP), programa novčanih davanja za starija lica i lica sa invaliditetom u skladu sa relevantnim zakonima o socijalnoj zaštiti, te će biti usklađeni sa smjernicama o obezbjeđivanju jednokratnih hitnih novčanih davanja ugroženim grupama. Pored privremenih novčanih davanja koja će se obezbjeđivati kroz program stalne socijalne pomoći, starijim licima i licima sa invaliditetom koja budu ispunjavala uslove obezbijedit će se jednokratna novčana davanja. Nenovčana pomoć (kao što su paketi za osnovnu njegu i higijenu na per capita osnovi) obezbijedit će se onim ugroženim licima kojima je potrebna trajna skrb i koja borave u specijaliziranim ustanovama. Usluge socijalne skrbi (tj. kućne posjeta tamo gdje su i kada su moguće i potrebne) pružat će se preko socijalnih radnika vezanih za centre za socijalni rad i specijalizirane ustanove onim ciljnim grupama koje se nalaze u karantenama i/ili zaraženim licima koja borave u privatnim domovima ili specijaliziranim ustanovama.

Za implementaciju ovog Projekta rješenjem ministra imenovana je Jedinica za implementaciju Projekta (u daljnjem tekstu: Jedinica) koja je zadužena za implementaciju Hitnog Projekta COVID-19, te je odgovorna za upravljanje cjelokupnim Projektom uključujući i podkomponetu za zdravstvo, podkomponentu za socijalnu zaštitu, kao i komponentu Upravljanja Projektom. Za realizaciju projektnih aktivnosti podkompnente iz nadležnosti socijalne zaštite odgovoran je projektni tim Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku.

Finansijska sredstva ovog kreditnog aranžmana su postala efektivna početkom oktobra 2020. godine.

Sredstva kredita u podkomponenti Pružanje zdravstvene zaštite i jačanje zdravstvenog sistema će se koristiti isključivo za nabavku medicinske  i zaštitne opreme, laboratorijske opreme, kao i  i testova. Od potpisivanja kreditnog sporazuma, Federalno ministarstvo zdravstva putem Jedinice za implementaciju koordinira sve potrebne aktivnosti oko finaliziranja Plana nabavke potrebne medicinske i zaštitne opreme uzimajući u obzir epidemiološku situaciju, donacije iz drugih izvora, kao i potrebe zdravstvenih ustanova. Za finaliziranje plana nabavke obavljene su sve neophodne stručne konsultacije sa strukom, kantonima, uključujući i sve mikrobiološke laboratorije u FBiH koje vrše testiranje na COVID-19. Prioritet u nabavci je dat jačanju kapaciteta laboratorija u smislu jačanje uloge javnog zdravstva kroz nabavku nedostajuće laboratorijske opreme, kao i testova s pratećim potrošnim materijalom, što konačno povezuje i s glavnim ciljem Projekta.

Imajući u vidu činjenicu da je Svjetska Banka u projektnom dokumentu dala mogućnost ugovaranja sa UN agencijama za obavljanje poslova nabavki, Federalno ministarstvo zdravstva se uz saglasnost Vlade Federacije BiH odredilo da UNDP agencija provede procedure nabavke testova, medicinske i zaštitne opreme. Ovo i iz razloga što će postupak nabavke biti usklađen s procedurama Svjetske Banke kao kreditora, te će realizacija nabavke u pogledu količina i kvalitete opreme biti efikasnija.

PROJEKAT (3 MB)

Plan uključivanja interesnih strana u Projekat za hitan odgovor na COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu (1,12 MB)

Bosnia & Herzegovina Emergency COVID-19 Project Stakeholder Engagement Plan (SEP) (1,18 MB)

Štampa

Liječenje neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom

.

Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom objavljen je u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 59/18.

Na temelju Zakona imenovano je Povjerenstvo za primjenu postupaka biomedicinski pomognute oplodnje Rješenjem federalnog ministra zdravstva broj: 02-37-1221/19 od 26.02.2019. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Sukladno članku 23. Zakona Povjerenstvo je izradilo Smjernice za liječenje neplodnosti, na koje je federalni ministar zdravstva dao suglasnost aktom broj: 01-37-4632/19 od 29.07.2019. godine.
Smjernice (9,3 MB)

Povjerenstvo sudjeluje i u izradi propisa iz područja liječenja neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom.

Suglasno zakonskim osnovama, doneseni su sljedeći pravilnici koje možete preuzeti ovdje:

1. Pravilnik o bližim uvjetima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i sistema kvalitete koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove za provedbu postupaka biomedicinski pomognute oplodnje, kao i postupak verifikacije („Službene novine Federacije BiH“, broj 3/20),
2. Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca za izviještavanje o broju i vrsti obavljenih postupaka biomedicinski pomognute oplodnje, o njihovoj uspješnosti, te o pohranjenim spolnim stanicama, spolnim tkivima i zametcima („Službene novine Federacije BiH“, broj 11/20),
3. Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca pristanka na postupak biomedicinski pomognute oplodnje, kao i obrasca izjave o povlačenju pristanka („Službene novine Federacije BiH“, broj 11/20),
4. Pravilnik o sadržaju obrasca zapisnika o uništenju spolnih stanica, spolnih tkiva, odnosno dehidriranju zametka, nakon povlačenja pristanka darivatelja („Službene novine Federacije BiH“, broj 11/20),
5. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja jedinstvenog registra ovlašćenih zdravstvenih ustanova za obavljanje postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje („Službene novine Federacije BiH“, broj 11/20),
6. Pravilnik o načinu izvještavanja o ozbiljnim štetnim događajima i ozbiljnim štetnim reakcijama, načinu vođenja evidencije i rokovima izvještavanja o ozbiljnim štetnim događajima i ozbiljnim štetnim reakcijama, kao i uspostavljanju i vođenju Jedinstvenog registra („Službene novine Federacije BiH“, broj 11/20)
7. Pravilnik o opsegu prava na biomedicinski pomognutu oplodnju na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja i načinu formiranja cijene pojedinačnih postupaka biomedicinski pomognute oplodnje ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/20)
Lista ovlašćenih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine za obavljanje postupaka biomedicinski pomognute oplodnje, a na temelju novog Zakona, bit će objavljena nakon verifikacije ustanova od strane Federalnog ministarstva zdravstva.

Na osnovu člana 12. Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 59/18) i člana 29. Pravilnika o bližim uvjetima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i sistema kvalitete koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove za provedbu postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje, kao i postupku verifikacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/20), Federalno ministarstvo zdravstva je, nakon provedenog postupka saglasno navedenim propisima, izdalo rješenja o ispunjavanju uvjeta za biomedicinski potpomognutu oplodnju sljedećim zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH:

1. Poliklinika "Arbor Vitae Dr Sarić", sa sjedištem u ulici Maršala Tita bb, Mostar / broj rješenja: 02-33-4886/20 od 07.12.2020./

2. Zavod za humanu reprodukciju "Dr Balić" Tuzla, sa sjedištem u ulici Alekse Šantića 8, Tuzla / broj rješenja: 02-33-4182/20 od 23.02.2021./

3. Poliklinika "Bahceci Health Services BH" Sarajevo, sa sjedištem u ulici Hamdije Kreševljakovića broj 57, Sarajevo / broj rješenja: 02-33-5073-2/20 od 20.04.2021./

4. Ginekološka poliklinika "Korak do života" Tuzla, sa sjedištem u ulici I inžinjerske brigade 55, Tuzla / broj rješenja: 02-33-4183-1/20 od 23.04.2021./

Štampa

Voditelji psihosocijalnog tretmana

.

„Psihosocijalni tretman počinitelja rodno zasnovanog nasilja,
uključujuči nasilje u porodici/obitelji

Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici („Službene novine Federacije BiH“, broj 20/13) propisano je da nasilje u porodici postoji ukoliko postoji osnov sumnje da su učinjene radnje, kojim član porodice nanosi fizičku, psihičku ili seksualnu bol ili patnju i/ili ekonomsku štetu, kao i prijetnje koje izazivaju strah od fizičkog, psihičkog ili seksualnog nasilja i/ili ekonomske štete kod drugog člana porodice.

Zakon definira sistem za zaštitu žrtava, ali i obavezu nadležnim tijelima da provode zaštitne mjere koje se izriču počiniteljima nasilja. Svrha zaštitnih mjera je osiguravanje nužne zaštite zdravlja i sigurnosti osoba izloženih nasilju, sprečavanje nasilja u porodici, te poduzimanje efikasnih mjera preodgoja i liječenja nasilnih osoba.

Između ostalog, Zakon utvđuje zaštitnu mjeru obaveznog psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u porodici, a koja se provodi, uglavnom, u centrima za mentalno zdravlje u zajednici koji su organizirani u okviru domova zdravlja.

Na osnovu Zakona donesen je Pravilnik o načinu i mjestu provedbe zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji (“Službene novine Federacije BiH”, broj 63/17).

U saradnji sa UNFPA, Federalno ministarstvo zdravstva je objavilo niz publikacija o rodno zasnovanom nasilju, među kojima su i dvije koje se odnose na rad sa počiniteljima nasilja.

Publikaciju: Psihosocijalni tretman počinitelja rodno zasnovanog nasilja – Modul za obuku možete preuzeti OVDJE.

Publikaciju: Obuka trenera za psihosocijalni tretman počinitelja rodno zasnovanog nasilja – Priručnik za obuku možete preuzeti OVDJE.

Da bi se ova zaštitna mjera uspješno provodila, uposleni u zdravstvenim ustanovama treba da završe posebne edukacije/obuke, jer rad sa počiniteljima nasilja zahtjeva specifična stručnja znanja i vještine.

U Federaciji Bosne i Hercegovine, u određenim centrima za mentalno zdravlje u zajednici, uposleni su stručnjaci sa završenom edukacijom iz ove oblasti, i to: CMZ Tuzla, CMZ Vitez, CMZ Ključ, CMZ Kakanj, CMZ Mostar, CMZ Široki Brijeg, CMZ Bihać, CMZ Ljubuški i CMZ Novi Grad Sarajevo“.
_____________________________________________________________________________________________________

JAVNI POZIV ZA EDUKATORE ZA OBUKU PROFESIONALACA ZA PROVOĐENJE PSIHOSOCIJALNOG TRETMANA POČINITELJA RODNO ZASNOVANOG NASILJA, ODNOSNO NASILJA U OBITELJI

Temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi Projekta „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini“, broj: 10-37-2-1706/21 od 01.07.2021. godine, potpisanog između Federalnog ministarstva zdravstva i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH,  Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, federalni ministar zdravstva objavljuje

Javni poziv