Štampa

Liječenje neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom

Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom objavljen je u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 59/18.

Na temelju Zakona imenovano je Povjerenstvo za primjenu postupaka biomedicinski pomognute oplodnje Rješenjem federalnog ministra zdravstva broj: 02-37-1221/19 od 26.02.2019. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Sukladno članku 23. Zakona Povjerenstvo je izradilo Smjernice za liječenje neplodnosti, na koje je federalni ministar zdravstva dao suglasnost aktom broj: 01-37-4632/19 od 29.07.2019. godine.
Smjernice (9,3 MB)

Povjerenstvo sudjeluje i u izradi propisa iz područja liječenja neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom.

Suglasno zakonskim osnovama, doneseni su sljedeći pravilnici koje možete preuzeti ovdje:

1. Pravilnik o bližim uvjetima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i sistema kvalitete koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove za provedbu postupaka biomedicinski pomognute oplodnje, kao i postupak verifikacije („Službene novine Federacije BiH“, broj 3/20),
2. Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca za izviještavanje o broju i vrsti obavljenih postupaka biomedicinski pomognute oplodnje, o njihovoj uspješnosti, te o pohranjenim spolnim stanicama, spolnim tkivima i zametcima („Službene novine Federacije BiH“, broj 11/20),
3. Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca pristanka na postupak biomedicinski pomognute oplodnje, kao i obrasca izjave o povlačenju pristanka („Službene novine Federacije BiH“, broj 11/20),
4. Pravilnik o sadržaju obrasca zapisnika o uništenju spolnih stanica, spolnih tkiva, odnosno dehidriranju zametka, nakon povlačenja pristanka darivatelja („Službene novine Federacije BiH“, broj 11/20),
5. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja jedinstvenog registra ovlašćenih zdravstvenih ustanova za obavljanje postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje („Službene novine Federacije BiH“, broj 11/20),
6. Pravilnik o načinu izvještavanja o ozbiljnim štetnim događajima i ozbiljnim štetnim reakcijama, načinu vođenja evidencije i rokovima izvještavanja o ozbiljnim štetnim događajima i ozbiljnim štetnim reakcijama, kao i uspostavljanju i vođenju Jedinstvenog registra („Službene novine Federacije BiH“, broj 11/20).

Lista ovlašćenih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine za obavljanje postupaka biomedicinski pomognute oplodnje, a na temelju novog Zakona, bit će objavljena nakon verifikacije ustanova od strane Federalnog ministarstva zdravstva.

Štampa

Voditelji psihosocijalnog tretmana

„Psihosocijalni tretman počinitelja rodno zasnovanog nasilja,
uključujuči nasilje u porodici/obitelji

Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici („Službene novine Federacije BiH“, broj 20/13) propisano je da nasilje u porodici postoji ukoliko postoji osnov sumnje da su učinjene radnje, kojim član porodice nanosi fizičku, psihičku ili seksualnu bol ili patnju i/ili ekonomsku štetu, kao i prijetnje koje izazivaju strah od fizičkog, psihičkog ili seksualnog nasilja i/ili ekonomske štete kod drugog člana porodice.

Zakon definira sistem za zaštitu žrtava, ali i obavezu nadležnim tijelima da provode zaštitne mjere koje se izriču počiniteljima nasilja. Svrha zaštitnih mjera je osiguravanje nužne zaštite zdravlja i sigurnosti osoba izloženih nasilju, sprečavanje nasilja u porodici, te poduzimanje efikasnih mjera preodgoja i liječenja nasilnih osoba.

Između ostalog, Zakon utvđuje zaštitnu mjeru obaveznog psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u porodici, a koja se provodi, uglavnom, u centrima za mentalno zdravlje u zajednici koji su organizirani u okviru domova zdravlja.

Na osnovu Zakona donesen je Pravilnik o načinu i mjestu provedbe zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji (“Službene novine Federacije BiH”, broj 63/17).

U saradnji sa UNFPA, Federalno ministarstvo zdravstva je objavilo niz publikacija o rodno zasnovanom nasilju, među kojima su i dvije koje se odnose na rad sa počiniteljima nasilja.

Publikaciju: Psihosocijalni tretman počinitelja rodno zasnovanog nasilja – Modul za obuku možete preuzeti OVDJE.

Publikaciju: Obuka trenera za psihosocijalni tretman počinitelja rodno zasnovanog nasilja – Priručnik za obuku možete preuzeti OVDJE.

Da bi se ova zaštitna mjera uspješno provodila, uposleni u zdravstvenim ustanovama treba da završe posebne edukacije/obuke, jer rad sa počiniteljima nasilja zahtjeva specifična stručnja znanja i vještine.

Lista predavača/trenera za obuku: Psihosocijalni tretman počinitelja rodno zasnovanog nasilja, uključujuči nasilje u porodici/obitelji dostupna je OVDJE.

U Federaciji Bosne i Hercegovine, u određenim centrima za mentalno zdravlje u zajednici, uposleni su stručnjaci sa završenom edukacijom iz ove oblasti, i to: CMZ Tuzla, CMZ Vitez, CMZ Ključ, CMZ Kakanj, CMZ Mostar, CMZ Široki Brijeg, CMZ Bihać, CMZ Ljubuški i CMZ Novi Grad Sarajevo“.

Štampa

Federalne liste lijekova

LISTA LIJEKOVA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Temeljem članka 5. stavak (2) Zakona o lijekovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 109/12), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 177. sjednici, održanoj 25.04.2019. godine, donijela je Odluku o listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovom odlukom utvrđuje se Lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federalna lista lijekova), kao i cijene lijekova na Federalnoj listi lijekova.

Na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 187. sjednici, održanoj 31.07.2019. godine, donijela je Odluku o izmjeni dopuni Odluke o listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

Odluka o Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine FBiH", broj 33/19) (400 KB)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova obveznog zdravstveno osiguranja ("Službene novine FBiH", broj 56/19) (120 KB)

Lista A i Lista B - Privitak 1 Odluke (6,3 MB)
Preporučeni sadržaj - Privitak 2 Odluke (948 KB)

Napomena: Federalna lista lijekova sadrži generičke nazive lijekova i temeljem ove liste se usaglašavaju kantonalne pozitivne liste lijekova, koje pored generičkih sadrže i zaštićene nazive lijekova. Prilikom usaglašavanja pozitivnih listi lijekova kantona sa Federalnom listom lijekova, kantoni su slobodni u odabiru zaštićenih naziva lijeka, ali onih proizvođača lijekova koji ispunjavaju predviđene kriterije utvrđene člankom 9 Zakona o lijekovima, kao i federalnom Odlukom. To znači da Federalna  lista lijekova predstavlja osnovu na temelju koje svako kantonalno ministarstvo zdravstva izrađuje pozitivnu listu lijekova kantona i istu dostavlja na usvajanje vladama kantona.

S tim u vezi, napominjemo da za informacije koji generički ili zaštićeni nazivi lijekova se nalaze na kantonalnim pozitivnim listama lijekova, odnosno koje lijekove možete dobiti na recept, bez ili sa participacijom, treba da se obratite matičnom kantonalnom ministarstvu zdravstva odnosno kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja.

Ističemo da cijene navedene na Federalnoj listi lijekova ne podrazumijevaju konačne cijene za koje se lijek može kupiti u ljekarni u slučaju da lijek tog generičkog naziva ne bude uvršten na pozitivnu listu lijekova kantona.


 

LISTA LIJEKOVA FONDA SOLIDARNOSTI

Temeljem članka 44. stavak (1) Zakona o ljekarničkoj djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 184. sjednici održanoj 27.06.2019. godine, donijela je Odluku o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovom odlukom utvrđuje se Lista lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, a koja se financira sredstvima fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine.

Odluke o Listi lijekova federalnog fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine objavljena je u „Službenim novinama Federacije BiH“ broj 47/19 od 05.07.2019. godine.

Lista lijekova federalnog fonda solidarnosti FBiH („Službene novine FBiH“, broj 47/19) (296 KB)LISTA LIJEKOVA U BOLNIČKOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Temeljem članka 5. stavak (2) Zakona o lijekovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 109/12), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 177. sjednici, održanoj 25.04.2019. godine, donijela je Odluku o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine.

Odluka o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH", broj 33/19) (544 KB)

 

 

Štampa

Projekat smanjenja faktora zdravstvenih rizika

Osnovne informacije

Entitetska ministarstva zdravstva u saradnji Zavodom/Institutom za javno zdravstvo i Svjetskom bankom su tokom 2016/2017. godine pripremali Projekat smanjenja faktora rizika za zdravlje u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Projekat). Projekat finansira Vlada Švicarske putem Švicarske agencije za razvoj i saradnju, a nadzire Svjetska banka.

Osnovni cilj Projekta je smanjenje vodećih faktora rizika za zdravlje stanovništva od nezaraznih bolesti kroz unapređenje kontrole duhana i alkohola, te programa ishrane i fizičke aktivnosti u odabranim lokalnim zajednicama

Projektom će na području Federacije BiH upravljati, administrirati i koordinirati Sektor za realizaciju projekata Federalnog ministarstva zdravstva, a trebao bi trajati do kraja 2018. godine.

Projekat se odnosi na aktivnosti vezane za socijalnu mobilizaciju, zagovaranje i medijske kampanje, intervencije i praćenje i evaluaciju provedenih intervencija usmjerenih ka stanovništvu u odabranim lokalnim zajednicama (Mostar i Zenica). Proces ratifikacije Grant sporazuma je u toku, te se očekuje da će sredstva namijenjena za realizaciju ovih projektnih aktivnosti biti uskoro operativna.

Tokom pripremne faze Projekta, Svjetska banka je angažirala tim stručnjaka koji je zajedno sa projektnim timom Federalnog ministarstva zdravstva u nekoliko navrata obišao gradske uprave Zenice i Mostara uključujući i druge institucije i ustanove (ministarstva obrazovanja i zdravstva, pedagoški zavodi, zavodi za javno zdravstvo, vrtići, osnovne i srednje škole, domovi zdravlja, nevladine organizacije).

Glavni ciljevi posjete bili su:

• Definiranje obima rada i dizajna aktivnosti u lokalnim zajednicama;
• Definiranje implementacijskih aranžmana, s posebnim naglaskom na vlasništvo i održivost programa koji će biti isporučeni na nivou lokalne zajednice;
• Upoznavanje sa trenutnim stanjem, prethodnim iskustvima i kapacitetima ključnih aktera u realizaciji preventivnih programa u oblasti ishrane i fizičke aktivnosti, te prevencije pušenja i upotrebe alkohola i definiranje primjera dobrih praksi koji će utjecati na reviziju postojećih ili razvoj novih programa u ovoj oblasti.

Na temelju smjernica stručnog tima Svjetske banke (u oblastima zagovaranja, mobilizacije zajednice, edukacije/intervencije, i monitoringa i evaluacije) projektni tim Federalnog ministarstva zdravstva je finalizirao projektne zadatke na temelju kojih se planira postupak nabavke usluga vezanih za iste.

Detaljne projektne aktivnosti vezane za gore navedene oblasti opisane su u projektnim zadacima.


 RHRF Project ToR Advocacy (297 KB)
 RHRF TOR Zagovaranje (390 KB)


 RHRF Project ToR Education and Intervention (340)
 RHRF TOR Edukacija (396)


 RHRF Project ToR Mobilization (366)
 RHRF TOR Mobilizacija (451)


 RHRF Project ToR Monitoring and Evaluation (292)
 RHRF TOR Monitoring i evaluacija (348)

Štampa

MapaLoading