Štampa

Federalna esencijalna lista lijekova

.

Na osnovu člana 5. stav 2.  Zakona o lijekovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 109/12), na prijedlog federalnog ministra zdravstva,Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 130. sjednici, održanoj 03.09.2014. godine, donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovom odlukom utvrđuje se Lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federalna lista lijekova), kao i cijene lijekova na Federalnoj listi lijekova.

Ovom federalnom Odlukom utvrđena je revidirana tzv. Lista esencijalnih lijekova (u daljem tekstu: Federalna lista lijekova), kao i cijene lijekova na ovoj listi.

Federalna lista lijekova sadrži generičke nazive lijekova i na osnovu ove liste se usaglašavaju to jest donose kantonalne pozitivne liste lijekova, koje pored generičkih sadrže i zaštićene nazive lijeka. Prilikom izrade odnosno usaglašavanja pozitivnih listi lijekova kantona sa Federalnom listom lijekova, kantoni su slobodni u odabiru zaštićenih naziva lijeka, ali onih proizvođača lijekova koji ispunjavaju predviđene kriterije utvrđene federalnom Odlukom. To znači da Federalna  lista lijekova predstavlja osnovu na temelju koje svako kantonalno ministarstvo zdravstva izrađuje pozitivnu listu lijekova kantona i istu dostavlja na usvajanje vladama kantona.

S tim u vezi, napominjemo da za informacije koji generički ili zaštićeni nazivi lijekova se nalaze na kantonalnim pozitivnim listama lijekova, odnosno koje lijekove možete dobiti na recept, bez ili sa participacijom, treba da se obratite matičnom kantonalnom ministarstvu zdravstva odnosno kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja.

Ističemo da cijene navedene na Federalnoj listi lijekova ne podrazumijevaju konačne cijene za koje se lijek može kupiti u apoteci u slučaju da lijek tog generičkog naziva ne bude uvršten na pozitivnu listu lijekova kantona.

Kantonalna ministarstva zdravstva, u saradnji sa zavodima zdravstvenog osiguranja kantona, će Federalnom ministarstvu zdravstva, svakih šest mjeseci, dostavljati izvještaj o potrošnji za lijekove sa pozitivnih listi lijekova kantona za svaki generički naziv lijeka i zaštićeni naziv lijeka.

Na osnovu dostavljenih izvještaja Federalno ministarstvo zdravstva će obavljati kontinuirani monitoring i periodičnu evaluaciju Federalne liste lijekova, kao i pozitivnih listi lijekova kantona, te poduzimati mjere u cilju osiguranja dostupnosti stanovništvu kvalitetnim, sigurnim, provjerenim i ekonomičnim lijekovima.

 Lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja (860 KB)