Štampa

Javni poziv za edukatore za obuku profesionalaca za provođenje psihosocijalnog tretmana počinitelja rodno zasnovanog nasilja, odnosno nasilja u obitelji

.

Temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi Projekta „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini“, broj: 10-37-2-1706/21 od 01.07.2021. godine...

...potpisanog između Federalnog ministarstva zdravstva i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH,  Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, federalni ministar zdravstva objavljuje
JAVNI POZIV