Štampa

Odluka o raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

.

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06)...

...i člana 9. st (2) i (3) Uredbe o  kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 89/15 i 11/17), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 121. sjednici održanoj 28.09.2017. godine donijela je Odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, koja je objavljena u "Službenim novinama Federacije BiH“, broj 77/17.“

ODLUKA (232 KB)