Štampa

ProSes: Nastavni plan i program za edukaciju mentora kliničkih vještina

.

Na sastanku održanom 27. siječnja u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu radna grupa formirana u okviru Projekta jačanja sestrinstva u BiH (ProSes) utvrdila je finalni dokument nastavnog plana i programa za edukaciju mentora kliničkih vještina.

Nastavni plan i program sadrži ukupno 7 modula u trajanju od 34 nastavna sata. Slijedi priprema plana za provođenje edukacije, a zatim i organizacija prve edukativne radionice za mentore kliničkih vještina do kraja prve faze projekta.

Devetočlanu radnu grupu čine predstavnici četiri fakulteta zdravstvenih studija, odnosno odsjeka zdravstvenih studija/njege pri medicinskim fakultetima, te predstavnici relevantnih ministarstava (Federalnog ministarstva zdravstva, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstva civilnih poslova BiH), uz podršku domaćeg konzultanta.

Mentorstvo u sestrinstvu se provodi na studiju zdravstvene njege tijekom razvijanja kliničkih vještina studenata i ima veliki značaj za buduću praksu i kvalitetu rada medicinskih sestara-tehničara. Mentori kliničkih vještina su medicinske sestre-tehničari koji studente podučavaju kliničkim predmetima, a rade kao stalni zaposlenici ili spoljni suradnici na fakultetima, odnosno visokim školama sa studijama zdravstvene njege/sestrinstva.

ProSes je 2015. godine proveo istraživanje na osam javnih fakulteta koji imaju studij zdravstvene njege/sestrinstva u BiH (pet u Federaciji BiH, tri u Republici Srpskoj) sa ciljem da procijeni postojeću praksu u području mentorstva kliničkih vještina, edukacijske potrebe i stavove mentora. Ustanovljeno je da do danas većina nije imala odgovarajući dodatnu edukaciju za ovaj vrlo odgovoran posao.

Zadatak radne grupe je bio da, oslanjajući se na rezultate navedenog istraživanja i druge relevantne izvore, pripremi nastavni plan i program koji će biti osnova za provođenje kvalitetne edukacije mentora kliničkih vještina, što je u proteklom razdoblju i veoma uspješno urađeno.

Pored tekuće podrške reformi nastavnih planova i programa na studijama zdravstvene njege/sestrinstva  i opremanja kabineta kliničkih vještina, ovo je još jedna od aktivnosti kojima ProSes pomaže unapređenje visokog obrazovanja bh. medicinskih sestara i tehničara.