Štampa

Nastavlja se edukacija iz zdravstvenog menadžmenta

.

Nastavlja se edukacija iz zdravstvenog menadžmenta

U okviru druge komponente Projekta jačanja zdravstvenog sektora (HSEP), koja se odnosi na jačanje upravljačkih vještina u zdravstvu, nastavljene su aktivnosti na procesu obuke zdravstvenih profesionalaca i to iz oblasti porodične/obiteljske medicine.

Naime, u koordinaciji sa angažovanom konsultantskom kućom Školom narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ iz Zagreba, te medicinskim fakultetima u Sarajevu, Tuzli i Mostaru trenutno se provodi ponovni ciklus kratkih petodnevnih kurseva iz menadžmenta promjena za novu grupu timova porodične/obiteljske medicine.

Ovaj kurs prati skoro 100 novih timova porodične medicine, ljekara i sestara iz svih kantona, a edukacija za timove porodične medicine sa područja Unsko-sanskog kantona će početi 15. septembra u satelitskom edukativnom centru u Domu zdravlja Bihać.

Cilj edukacije iz zdravstvenog menadžmenta je unapređenje upravljačkih i menadžerskih vještina zdravstvenih radnika.

Prema projektnom zadatku i vremenskoj dinamici, kratki petodnevni kursevi će se odvijati u još dva ciklusa: novembar - decembar tekuće godine i februar - mart 2010. godine za nove grupe od po 100 timova porodične medicine.

Inače, u prvoj polovici ove godine petodnevne kurseve uspješno je završilo blizu 300 timova porodične medicine s područja Federacije BiH.