Štampa

“Mi mijenjamo sistem zdravstva – vi navike”

.

Mi mijenjamo sistem zdravstva – vi navikeSvečanom promocijom održanom u četvrtak, 12. februara, u prostorijama Doma Armije u Sarajevu ozvaničen je početak 18-mjesečne informativno-edukativne kampanje “Mi mijenjamo sistem zdravstva – vi navike” koju u okviru Projekta jačanja zdravstvenog sektora (HSEP) provodi Federalno ministarstvo zdravstva.

Osnovni ciljevi kampanje su kontinuirano informiranje javnosti o reformama koje se u okviru HSEP-a provode u sistemu primarne zdravstvene zaštite, te promoviranje zdravih stilova života. Krajnji cilj je da se kroz jačanje kapaciteta primarne zdravstvene zaštite, odnosno porodične medicine, te promoviranje zdravih stilova života u smislu prevencije masovnih nezaraznih bolesti unaprijedi zdravstveno stanje stanovništva Federacije BiH. 

Tokom svečane promocije prikazani su promotivni TV spotovi i radio džinglovi koji će se tokom kampanje emitirati na TV i radio stanicama u udarnim terminima. O kampanji i njenim ciljevima, te o samom projektu, govorili su pomoćnici federalnog ministra dr. Goran Čerkez i dr. Vildana Doder, dok se prisutnima u ime Udruženja ljekara porodične medicine Federacije BiH obratio dr. Zaim Jatić.

Svečanoj promociji prisustvovali su predstavnici federalnih zdravstvenih institucija, kantonalnih ministarstava zdravstva i zavoda zdravstvenog osiguranja, bolnica i domova zdravlja, Svjetske banke, Svjetske zdravstvene organizacije, Kanadske agencije za međunarodni razvoj (CIDA), te drugih međunarodnih organizacija.

HSEP jača primarnu zdravstvenu zaštitu, kroz razvoj porodične medicine u svim domovima zdravlja i ambulantama u Federaciji BiH. Pored renoviranja ambulanti, opremanja namještajem i medicinskom opremom HSEP uključuje i opremanje edukativnih centara porodične medicine, obuku timova porodične medicine iz oblasti porodične medicine i menadžmenta promjena, te edukaciju direktora domova zdravlja u smislu jačanja upravljačkih vještina, kao i niz dodatnih aktivnosti koje unapređuju sistem zdravstvene zaštite i omogućuju bolju uslugu građanima.

Do sada su u okviru projekta na području FBiH renovirane 248 ambulante porodične medicine, a 274 ambulante su opremljene namještajem i medicinskom opremom. Kroz program dodatne edukacije je prošlo čak 570 timova porodične medicine, a započela je i edukacija iz zdravstvenog menadžmenta.