Štampa

Psihijatrijska bolnica KS prva akreditirana bolnica u BiH

.

Federalni ministar zdravstva doc. dr. Vjekoslav Mandić danas je direktoru Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo dr. Omeru Ćemaloviću zvanično uručio certifikat o akreditaciji, čime je ova zdravstvena ustanova postala prva akreditirana bolnica u Bosni i Hercegovini.

Naime, nakon detaljne analize finalnog izvještaja vanjske ocjene i uvida u ispunjenost standarda i kriterija Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) FBiH je krajem juna donijela odluku o dodijeli bezuslovne akreditacije za period od tri godine Psihijatrijskoj bolnici KS.

Akreditacija kao krajnji rezultat dugotrajnog i sistemskog procesa uspostave kvaliteta je potvrda da zdravstvena ustanova, odnosno njeni odjeli i službe ispunjavaju optimalne standarde i kriterije sigurnosti i kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga.

Federalni ministar zdravstva dr. Mandić je, čestitajući predstavnicima Psihijatrijske bolnice KS, kao prve akreditirane bolnice u BiH, naglasio značaj uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvenim ustanovama. Dr. Mandić je izrazio podršku radu AKAZ-a, ističući važnost ove institucije za cjelokupni zdravstveni sistem u FBIH u cilju razvoja i uspostave standarda koji će biti mjerljivi i na temelju kojih će se objektivno ocjenjivati stepen kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih ustanova.

Direktor AKAZ-a dr. Ahmed Novo je ovom prilikom kazao da su zaposlenici Psihijatrijske bolnice KS, uz podršku AKAZ-a, duži vremenski period intenzivno radili na uspostavljanju sistema sigurnosti i kvaliteta. Posebno je istaknuo da je cjelokupni akreditacijski proces finansiran iz sredstava Bolnice, što je dokaz opredijeljenosti i svjesnosti menadžmenta da primjena standarda vodi razvoju usluga i poboljšanju kvaliteta, ispunjenju očekivanja pacijenata i unapređenju procesa i ishoda liječenja. To je na kraju rezultirao i značajnim priznanjem - dodjelom akreditacije što je potvrda i osoblju i pacijentima da ustanova pruža usluge visokog kvaliteta.

U proteklom periodu kroz obrazovne programe AKAZ-a prošlo je skoro 4.000 zdravstvenih profesionalaca u FBiH, trenutno je, pored Psihijatrijske bolnice KS, akreditiran Dom zdravlja Gračanica sa svim službama, zatim 14 centara za mentalno zdravlje u FBiH, 15 bolnica odnosno porodilišta je dobilo fokusiranu akreditaciju kao bolnice prijatelji beba na osnovu standarda, preporuka UNICEF-a i Svjetske zdravstvene organizacije, te je certificirano 25 ambulanti porodične medicine Doma zdravlja KS.

Više o aktivnostima AKAZ-a možete pronaći na zvaničnoj web stranici www.akaz.ba