Ministarstvo

Štampa

MapaLoading
Štampa

Euromelanoma kampanja 2014 od 12. do 16. maja

.

 

U organizaciji Udruženja za prevenciju i borbu protiv raka kože/melanoma u periodu od 12. do 16 maja provest će se javno-zdravstvena preventivna kampanje protiv raka kože “Euromelanoma 2014 – Ranom dijagnozom spašavate život”.

Štampa

Plan borbe protiv korupcije u Federalnom ministarstvu zdravstva

U skladu sa Općim planom Vlade FBiH za borbu protiv korupcije, te shodno jedinstvenoj metodologiji za sve federalne institucije i prethodno provedenoj edukaciji, Federalno ministarstvo zdravstva je u julu 2013. godine donijelo Plan borbe protiv korupcije na nivou Ministarstva.

PLAN BORBE PROTIV KORUPCIJE FMZ  (112 KB)

Štampa

Najava za medije

.

Ministar zdravlja Republike Hrvatske prof. dr. Rajko Ostojić i ministar zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine prof. dr. Rusmir Mesihović....

Štampa

Federalne liste lijekova

.

Temeljem članka 5. stavak 2.  Zakona o lijekovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 109/12), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 32. sjednici, održanoj 03.12.2015. godine, donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovom odlukom utvrđuje se Lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federalna lista lijekova), kao i cijene lijekova na Federalnoj listi lijekova.

Federalna lista lijekova sadrži generičke nazive lijekova i temeljem ove liste se usaglašavaju kantonalne pozitivne liste lijekova, koje pored generičkih sadrže i zaštićene nazive lijekova. Prilikom usaglašavanja pozitivnih listi lijekova kantona sa Federalnom listom lijekova, kantoni su slobodni u odabiru zaštićenih naziva lijeka, ali onih proizvođača lijekova koji ispunjavaju predviđene kriterije utvrđene člankom 9 Zakona o lijekovima, kao i federalnom Odlukom. To znači da Federalna  lista lijekova predstavlja osnovu na temelju koje svako kantonalno ministarstvo zdravstva izrađuje pozitivnu listu lijekova kantona i istu dostavlja na usvajanje vladama kantona.

S tim u vezi, napominjemo da za informacije koji generički ili zaštićeni nazivi lijekova se nalaze na kantonalnim pozitivnim listama lijekova, odnosno koje lijekove možete dobiti na recept, bez ili sa participacijom, treba da se obratite matičnom kantonalnom ministarstvu zdravstva odnosno kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja.

Ističemo da cijene navedene na Federalnoj listi lijekova ne podrazumijevaju konačne cijene za koje se lijek može kupiti u ljekarni u slučaju da lijek tog generičkog naziva ne bude uvršten na pozitivnu listu lijekova kantona.

 Lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine FBiH", broj 94/15) (287 KB)